دستمال (Napkin)
روکش میز اطو
دستمال 50*70 نقشین
دستمال 50*70 جورچین